April
February
January
A psalm of David. When he fled from his son Absalom.

Njang 3

A psalm of David. When he fled from his son Absalom. Mbàynɨ̀sɨ lali meyn a ma ibàm a Bôbo Fɨ̀yìnì, dvɨ̂ kɨ tèyn.Ghelɨ awo abɨ-a jɨŋ meyn kàli mà nô sɨ a idvɨ̀,Nà choʼ àvɨ àkema.Àŋena nɨn bê na, “Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gâmtɨ̀ wì ŋweyn.” ...

November
August
April
December
October