ŊWÀꞋLƗ̀ NJÀŊSƗ̀ Njàŋ 1

Psalm 1 The Way of the Righteous and the Wicked

Njàŋ 1

  1. Njùŋ nɨ̀n ghɨ sɨ̂ wùlɨ̀ vzɨ̀ a wù n-jelɨ wi ŋêyn ghelɨ mɨtem ɨmbɨ̂,

Nî wì awo kì a ghelɨ awo abɨ-a nɨn nî,

Chɨ̂yntɨ̀ wì anôyn a ghelɨ ghì a ghɨ n-chêysɨ ghelɨ Fɨ̂yìnì.

  1. Mɨtì, a fom kɨ ìwo i Fɨ̂yìnì sɨ̂ ŋweyn,

Ikfâtɨ̀ i ŋweyni nô ìjɨ̀m ɨ ti kɨ iwo nɨ̀ Bôbo Fɨ̀yìnì mɨlvɨ ɨ̀njɨ̀m.

  1. Wùl àteyn nɨn ghɨ tèyn ta fɨkâʼ a ghɨ yel a mbæ̀ jvà,

Fɨ na lum Kolâ mɨ̀tam kɨ̀ ɨlvɨ,

Tɨfvɨ tɨ ateyntɨ ɨ lum yum wì,

Wu lêm àwu nô mɨ a gha, yi nà ndû kɨ nɨ̀ àsɨ-a.

  1. Mɨtì, yi ghɨ wi tî sɨ̂ ghelɨ ghɨbɨ,

Àŋena nɨn ghɨ tèyn ta ɨywafà, afyefa tâynsɨ̀-à.

  1. Yi ti n-ndyêyn na ghelɨ mɨtem ɨmbɨ̂ læ̀ fê nsaʼ.

Na ghelɨ awo abɨ-a læ̂ nà kelɨ wi alêʼ antêynɨ̀ nɨ̀ ghelɨ ghɨjûŋ.

  1. Yi n-ghɨ tèyn bòm ta, Bôbo Fɨyìnì nɨn tisɨ̂ ghelɨ àtì-ati,

Mɨtì ghelɨ awo abɨ-a ɨ ndû kɨ ibebsɨ.

 

Psalm 1

1 Blessed is the man

who walks not in the counsel of the wicked,

nor stands in the way of sinners,

nor sits in the seat of scoffers;

 2  but his delight is in the law of the Lord,

and on his law he meditates day and night.

 3  He is like a tree

planted by streams of water

that yields its fruit in its season,

and its leaf does not wither.

In all that he does, he prospers.

 4  The wicked are not so,

but are like chaff that the wind drives away.

 5  Therefore the wicked will not stand in the judgment,

nor sinners in the congregation of the righteous;

 6  for the Lord knows the way of the righteous,

but the way of the wicked will perish.