The last supper

Jisòs ɨ yɨ gò’sɨ̀ ŋêyn njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn

Ŋwà’lɨ̀ Matìyò 26
Jisòs ɨ yɨ gò’sɨ̀ ŋêyn njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn

26 Àŋena ni se sɨ yɨ, Jisòs ɨ lì àbayn ɨ fu àyòŋnɨ̀ sɨ̂ Fɨ̀yìnì fɨ̀ ɨ be’lɨ ɨ fu sɨ̂ njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweynsɨ ɨ bè na, <<Yì ku ɨ̀ yɨ. Ɨwêyn nɨn ghɨ ɨ̀wûyn wom.>>

27 Wu fi lì bôm mɨ̀lù’ ɨ fu àyòŋnɨ̀ sɨ̂ Fɨ̀yìnì fɨ̀ ɨ fu sɨ̂ àŋena, ɨ bè na, <<Yì nyvɨ nô zɨ ghɨ̀ jɨ̀m.

28 À n-ghɨ mɨ̀lûŋ mêm mzɨ̀ a mà sfɨ̀s sɨ̂ ndvɨ̀ sɨ chɨl mɨkâyn mɨ̀ Fɨ̀yìnì ta ka fɨ lesɨ ɨ̀ fu mbɨsɨ àŋena.

29 Mɨ n-bê sɨ̂ zɨ̀ na mà læ̀ bu fì nyvɨ wi mɨlû’ nâ mèyn sɨ chem achi ghè a ka mà kasî nyvɨ̀ sɨ a nfɨ ghesɨ̀nà alè’ ɨfòyn nɨ̀ Bò wom.>>

30 Àŋena yɨ mèsì ɨ yem njàŋ sɨ koʼsɨ Fɨyini ɨ fvɨ ko’ atû kfɨ̂yn Olìfsɨ̀.

Jisòs ɨ fè’tɨ̀ na Bità ɨ nì mo zɨ̀

31 Jisòs ɨ kæ bè na, <<A nì nà ghɨ nɨ̀ntu’ kɨ̀ nô layn, a nô zɨ ghɨ̀ jɨ̀m le’ vìsi mà, kɨ̀ ighel ta ghɨ sɨ ghɨ ma ghɨ nya’ meyn a Ŋwà’lɨ̀ Fɨ̀yìnì na, <Mɨ nì zue nchì bzɨsɨ, a sɨ gwosɨ.>

32 Mɨtì, a à na ghɨ ta ghɨ làysɨ ma sɨ ikfɨ, a mà ndu a Galìlî sɨ a yi asɨ.>>

33 Bità ɨ bè na, <<Ghɨ n-ghɨ sɨ le’ sɨ visi mɨ và ghɨ̀ jɨ̀m, ma bû læ̀ mòm sɨ ateyn.>>

34 Jisòs ɨ bè sɨ̂ ŋweyn na, <<Mɨ n-bê sɨ̂ và samo’ na lûm ngvɨ nɨn nì se sɨ toŋ nɨ̀ntu’ layn ma wà mo meyn mà ìngal ì tal.>>

35 Bità ɨ fi bè na, <<Mɨ n-ghɨ mɨ sɨ kfɨ kfɨ ghesɨ̀và, ma bu læ̀ mò vâ.>>

Njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweynsɨ ɨ boŋ be ndu kɨ tî sɨ̀ jɨ̀m.

Jisòs ɨ jèm a gvêyn Gètsemanì

36 Jisòs ɨ lù ŋêyn njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweynsɨ ɨ ndù alè’, ghɨ toŋtɨ̂ na Gètsemanì, ɨ bè sɨ̂ àŋena na, <<Yì du’i afêyn, mà ndu afi ɨ̀ jèm.>>

37 Wu bè tì, ɨ lì Bità ŋêyn woyn Zebedì ghì ghɨ̀ bò, ɨ se sɨ ndu-à; awo a zɨ̀tɨ̀ sɨ nà fu nge’ a ŋweyn ikfà’tɨ̀ nô sɨ a ŋaŋ.

38 Wu kæ be sɨ̂ àŋena na, <<Awo a li-a nɨn fu nge’ a ma ikfà’tɨ̀ nô sɨ a ŋaŋ, ma kɨ kà’ a kɨ zue ma. Yì du’i kɨ̀ afêyn, nà boŋ gvɨ̂tɨ̀-à, mà gvi.>>

39 Wu bè tì ɨ fi kɨŋtɨ ɨ ndù asɨ sɨ ilæ tèyn ɨ nyɨ̀ŋi ndù àkfɨ̀-akfɨ ɨ nà sɨ jemà, bê na, <<Bò wom, yi na boynɨ-à wa fsɨ bôm nge’ yèyn sɨ a ma awu. Nô mɨ tì, ni kɨ iwo zɨ̀ a yi n-kfeynɨ sɨ̂ và, ka wa n-nì iyemi.>>

40 Wu jèm ɨ mèsì ɨ se sɨ ndù ma njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn sìsɨ̀ sɨ̀ tal sɨ buni-à. Wu bɨf sɨ̂ Bità na, <<Ba yi ti n-ghɨ na yi nà n-kâ’ yi bû boŋ dù’ì iyvɨ ghesɨ̀nà ɨ̀ nà gvɨ̂tɨ̀ kɨ sɨ a fɨ̂lè’nɨ̀ tèyn ma?

41 Yì na gvɨ̂tɨ̀-à, jemà ka imôm ì gvi sɨ̂ zɨ̀. Mɨ n-kya na à n-ghɨ a yi ikfà’tɨ̀, yi kôŋ sɨ ni ta mà bè, mɨtì a bu àdya’ a yi ɨwùyn.>>

42 Wu fi kasi lù ɨ ndù ɨ nà sɨ jemà bê na, <<Bò wom, wà na ghɨ wi sɨ fsɨ bôm nge’ yèyn sɨ̂ mà, ma wà ti n-bê na, mɨ n-kelɨ kɨ sɨ nyvɨ, wa nì, yi kfeyn kɨ̀ ta wà n-kɨŋ.>>

43 Wu jèm tì, ɨ se sɨ kasi sɨ gvì ɨ fi yeyn àŋena, ghɨ bunî kɨ buni bòm ta mbunisɨ nà n-sû ghɨ kɨ nô ghɨ a àŋena asɨ.

44 Wu fi kasi ɨ lu kɨ lu ɨ ndu ɨ nà sɨ fì jemà, na à na sɨ ghɨ ìngal ì tal, bê kɨ ìwo zɨ̀ a wù nì be sɨ asɨ.

45 Wu n-jem meyn mèsì ɨ kasi ndù ɨ bɨf sɨ̂ àŋena na, <<Ba yi ti n-ghɨ na yi bu tô’ bunî kɨ buni, yvɨ̂tɨ̀-à? Yì na kya na ɨlvɨ kfeyn meyn. Ghɨ sɨ kɨŋ sɨ fu Wâyn Wùl sɨ̂ ghelɨ awo a bɨ-a.

46 Yì lali ghɨ lu. Yì yeyna. Ɨwêyn nɨ̀n gvî wul vzɨ̀ a wù n-bey’lɨ ma.>>

Matthew 26
Institution of the Lord’s Supper

26 Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it broke it and gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is my body.”

27 And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, “Drink of it, all of you, 

28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. 

29 I tell you I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.”

Jesus Foretells Peter’s Denial

30 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

31 Then Jesus said to them, “You will all fall away because of me this night. For it is written, ‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.’ 

32 But after I am raised up, I will go before you to Galilee.” 

33 Peter answered him, “Though they all fall away because of you, I will never fall away.”

34 Jesus said to him, “Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me three times.” 

35 Peter said to him, “Even if I must die with you, I will not deny you!” And all the disciples said the same.

Jesus Prays in Gethsemane

36 Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.” 

37 And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled.

38 Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.” 

39 And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will.” 

40 And he came to the disciples and found them sleeping.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *