memory verses from the book of Ruth

Memory Verses From The Book of Ruth Part II

In the previous post, Memory Verses From The Book of Ruth, We introduced the book of Ruth and gave a brief summary of each of the chapters. In today’s article, we go straight into the memory verses.

Awo a Betɨnɨ-a a Ŋwàʼlɨ̀  Lût.

Lût 2:19, 20a

Nàwumì ɨ bɨf sɨ̂ ŋweyn nâ wù yìsi sàyntɨ àsaŋ nâ kèynà a gvêyn nɨ̀ ndà a? Wu n-bɨf tî ɨ bè na yi n-jêm na Bô Fɨyini boysɨ wul ɨ vzɨ̀ a wù nì tòʼnɨ̀ gàmtɨ̀ ŋweyn.

Lût ɨ kæ fèʼtɨ̀ sɨ̂ nà lum nɨ̀ ŋweyn na yì nì nà sayntɨ̂ a gvêyn nɨ̀ wùl, izɨyn i ŋweyni ghɨ Bowàs. Nàwumì ɨ bè na, “Bô Fɨyini boysɨ ŋweyn. Fɨyini fɨ nɨn lêysɨ̀ wì wul, kèsa wù n-ghɨ ɨtwo kèsa wù kfɨ̀ kfɨ.

19 Her mother-in-law asked her, “Where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you!”
Then Ruth told her mother-in-law about the one at whose place she had been working. “The name of the man I worked with today is Boaz,” she said.
20“The Lord bless him!” Naomi said to her daughter-in-law. “He has not stopped showing his kindness to the living and the dead.”

Lût 3:5, 6

Nàwumì nɨ̂n bè têyn nô mɨ ɨlvɨ gha, Lût ɨ bèynsɨ̀ kɨ sɨ̂ ŋweyn na, “Mɨ n-ndù nî kɨ ta wà bè.” Lût nɨ̀n kali meyn alèʼ ghè a ghɨ nà n-leŋ asaŋ ateyn ɨ ndu ni kɨ ta nà lum nɨ̀ ŋweyn nì bè.

5“I will do whatever you say,” Ruth answered. 6 So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do.

Lût 3:10

Bowàs ɨ bè sɨ̂ ŋweyn na, “Bô Fɨyini boysɨ vâ a wayn wom. Wà fi meyn nì ìwo, yi koʼnɨ̂ chwô izɨ̂-ì a wà tî nì sɨ asɨ sɨ̂ nà lum nɨ̀ và.

Wa nà n-kôŋ ma wà tî kɨŋ ndù kɨ nɨ̀ wayndà ɨ̀kùŋ ɨ̀lvɨ̀ ta wu n-kelɨ ɨkwo ɨ̀ màla, ɨ̀ fàŋ tî, ma wà tî kɨŋ ndù nɨ̀ ɨ̀lvɨ̀ wu kelɨ wi nô mɨ ɨ̀kwo kɨ̀ nô bòm ìkôŋ.

10 “The Lord bless you, my daughter,” he replied. “This kindness is greater than that which you showed earlier: You have not run after the younger men, whether rich or poor.

Lût 3:11

Nô mɨ ndà a ntèʼ afêyn nɨn kya a wâyn wom na wà n-ghɨ kɨ nô chɨ̀ynsɨ̀ wul ɨ wi. Ka wa n-fàyn, mɨ n-nî nô mɨ ghà vzɨ̂ a wà n-kɨŋ na mà ni.

11 And now, my daughter, donʼt be afraid. I will do for you all you ask. All my fellow townsmen know that you are a woman of noble character.

Lût 4:11

Ghelɨ ateyn ɨ bèynsɨ̀ kɨ ghɨ̀jɨ̀m baʼsɨ̂ nɨ̀ chyeʼsɨ na, “Ghès ɨ yeyn meyn. Bô Fɨyini ni wul ɨ wi nâ wèyn a wà lì têyn na ghɨ kɨ ta Lachèl ŋêyn Liyà, ma à ti àŋena ghì a ghɨ n-læ bzɨ ngœ̀ ndo nɨ̀ Jàkôb.

Fɨyini fɨ boysɨ vâ, wà na ghɨ kɨ nô wul ɨ ghaʼnɨ a ndô Efɨ̀là, izɨyn ìzæ fî ngaŋtɨ a Betɨ̀làhêm.

11 Then the elders and all those at the gate said, “We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel.

May you have standing in Ephrathah and be famous in Bethlehem.

Lût 4:14

Ghɨ̀kì ɨ Betɨ̀làhêm ghì ɨ bè sɨ̂ Nàwumì na, Ibemsɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ Bô Fɨyini. Wù fu meyn ɨ̀nkàʼ mɨ̀ ɨ̀dvɨ̀yn sɨ̂ và. Ghès nɨn jêm kɨ na wàyn nâ wèyn lema kɨ̀ nô sɨ a nkàyntɨ̀ wùl a ilaʼi Isìlæ.

14 The women said to Naomi: “Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman-redeemer. May he become famous throughout Israel!

Lût 4:15

Wàyn àteyn læ̀ nà ghɨ kɨ nô ɨ̀nkâʼ mɨ̀ ɨ̀dvɨ̀yn nɨ̀ và bòm ta wù n-ghɨ ma à bzɨ kɨ nô wî wayn vâ, kôŋ và, ghɨ sɨ̂ và chwô woyn ghɨlûmnɨ̀ nsòmbo.

15He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you and who is better to you than seven sons, has given him birth.”

 Lût 4: 18-22

Akêynà nɨn ghɨ àzɨyn a ghɨ̂bo bò fòyn Devìt kɨ̀ sɨ zɨ̀tɨ̀ a Bèlês. Bèlês nɨn læ nà ghɨ bò Heselòn, Heselòn ɨ ghɨ bò Lâm, Lâm ɨ ghɨ bò Àminadàb,  Àminadàb ɨ ghɨ bò Nashòn, Nashòn ɨ ghɨ bò Salmùyn,  Salmùyn ɨ ghɨ bò Bowàs, Bowàs ɨ ghɨ bò Obèt, Obèt ɨ ghɨ bò Jesì, Jesì ɨ ghɨ bò fòyn Devìt.

18This, then, is the family line of Perez: Perez was the father of Hezron, 19 Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab,
20 Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon,
21 Salmon the father of Boaz, Boaz the father of Obed, 22 Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David.
Learn more about the workshops attended by the translators in this post. Translation Technologies Workshop

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *