Brown Church Events Website

Memory Verses From The Book of Ruth

Awo a Betɨnɨ-a a Ŋwàʼlɨ̀  Lût

Summary of Ruth

The book of Ruth is the Narrative of a love story but also contains some important Genealogy.

It’s timeline is intertwined with the period of the Judges.

It is not clear who the author is but some believe it was perhaps written by Samuel the prophet; however, it is unlikely that he was alive when this book was written.

It was written about 1046-1035 B.C. Key personalities include Ruth, Naomi, and Boaz.

The book demonstrates the kid of love, and faithfulness that God desires for us.

It shows the difference between what happens when a nation does not follow in obedience to the covenant of God (Judges), and when God’s people follow in faithfulness within the covenant (Ruth).

•    In chapter 1, Ruth remains loyal to her mother-in-law Naomi after the death of her husband and in-laws.

Naomi decides to return to her home land of Bethlehem alone, however, Ruth insists on staying with her and adopting Naomi’s God as her own.

•    Chapter 2 we see Ruth gleaning in the fields of Naomi’s relative Boaz.

Boaz out of compassion and obedience to the law allows Ruth to glean but also leaves extra grain for her purposely.

•    In chapter 3, Naomi encourages Ruth to seek marriage with Boaz as a kinsman redeemer.

Ruth obeys Naomi and asks for her rights and Boaz agrees but mentions that he must first be sure there are no others with first rights.

•    Chapter 4 Boaz and Naomi are married and Ruth conceives a son named Obed, the grandfather of the great King David, in the lineage of Christ our Messiah.

Below are some memory verses from Ruth in the Kom language.

Awo a Betɨnɨ-a

Lût 1:8

Nàwumì ɨ fvɨ chem a dzɨ ɨ bè sɨ̂ àŋena na, “Yì kasi ndù nà chî zɨ̂ ghɨ̀nà ɨ ghi. Bô Fɨyini nɨn tòʼnɨ̀ nɨ̀ zɨ̀ kɨ̀mɨ ta yì tî nà tôʼnɨ̀ nɨ̀ mà, ghesɨ̀ ghelɨ ghèyn a ghɨ ndù meyn tèyn.

Ruth 1:8

Then Naomi said to her two daughters-in-law, “Go back, each of you, to your mother’s home. May the Lord show you kindness, as you have shown kindness to your dead husbands and to me.

Lût 1:9a&b

Mɨ n-jêm na, Fɨyini fɨ ni, yì nî fì kèli ghɨ̀lum, nà chî kɨ nô ɨ sisɨ ndosɨ.” Nàwumì ɨ taŋi tì ɨ toŋtɨ àŋena ɨ bè na àŋena faŋ a jûŋ.

Ruth 1:9a&b

19 So the two women went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them, and the women exclaimed, “Can this be Naomi?”

Lût 1:16-17

Mɨtì, Lût ɨ bèynsɨ̀ na, “Ka wa n-fì bè na mà kasi sɨ a wa ibàm. Wà n-ghɨ mɨ sɨ ndù wo a ghesɨ̀và ndu kɨ̀ amoʼ, wà na chi nô mɨ ɨ wo, a ghesɨ̀và na chî kɨ amoʼ, ghelɨ̀ ghya ɨ ghɨ ghelɨ̀ ghem, Fɨyini fyafɨ ɨ ghɨ kɨ Fɨyini femfɨ.

Ghɨ læ̀ gvɨ̀mì nô mɨ wo vâ, a ghɨ gvɨmi ma kɨ̀ afu. Iwo i yilû-ì læ̂ gwòsɨ̀ ghesɨ̀và, a bu kɨ ikfɨ, njvâ Bô Fɨyini ɨ ku ma.”

Ruth 1:16-17

16 But Ruth replied, “Don’t urge me to leave you or to turn back from you. Where you go I will go, and where you stay I will stay. Your people will be my people and your God my God. 17 Where you die I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me.”

Lût 1:20, 21

Wu bè sɨ̂ àŋena na, “Ka yì fî tòŋtɨ mà na Nàwumì, yì na kwo toŋtɨ̂ kɨ mà na Màwumi bòm ta Bò ɨ̀dwaʼ ɨ̀jɨ̀m beyn meyn jɨm sɨ̂ mà.”“Mɨ n-læ lù afêyn kelɨ kɨ ɨ̀fwo ɨ̀jɨ̀m, Bôbo Fɨyini nî, ma kasi kfa kɨ nɨ̀ ɨ̀wu ɨ yum.

Yì ti kàʼ a yì na fî toŋtɨ̂ ti ma na Nàwumì a, ma Bô Fɨyini ɨ Bò ɨ̀dwaʼ ɨ̀jɨ̀m te meyn mà ɨ̀ vìsi ngeʼ i ghaʼnɨ koli mà a?”

Ruth 1:20,21

20 “Don’t call me Naomi,[b]” she told them. “Call me Mara,[c] because the Almighty[d] has made my life very bitter. 21 I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted[e] me; the Almighty has brought misfortune upon me.”

Lût 2:4

Kɨ̀ têyn nô Bowàs ɨ lù a Betɨ̀làhêm ɨ seʼ gvì ɨ toŋtɨ ghelɨ ghɨ felɨnɨ nɨ̀ ŋweyn ɨ bè na, “Bô Fɨyini boysɨ zɨ ô.” Àŋena bèynsɨ̀ kɨ na, “Fɨ boŋ bòysɨ kɨ̀mɨ và ô.”

Ruth 2:4

4 Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, “The Lord be with you!”

Lût 2:11, 12

Bowàs ɨ bè sɨ̂ ŋweyn na: “Ma yvɨ meyn nô mɨ ghà ta wà nì sɨ̂ nà lum nɨ̀ và sɨ ifeli ta lum vâ kfɨ. Ghɨ bè na wà vìsi ghelɨ̀ ghya, fì fvɨ̀ nô ìlaʼ ì zɨ-i gvì sɨ nà chi afêyn zɨ̂ ghelɨ bùla wà timi nà kya.

Bô Fɨyini fɨ judà fìfɨ̀ a wà gvì sɨ lèytɨ̀ a ŋweyn isas i tɨ̂wò nɨn lâʼ và kɨ ighel sɨ awo ghè a wà nì.”

Ruth 2:11,12

11 Boaz replied, “I’ve been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband—how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. 12 May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge.”

Lût 2:13

Lût ɨ bèynsɨ̀ ɨ bè na, “Wà toʼnɨ meyn nɨ̀ mà nô sɨ a ŋaŋ a Bòbè. Wà taŋi meyn yvɨ̀sɨ̀ àtem à kema. Mɨ n-kfeynɨ̂ wì sɨ a wul ɨ̀ fèlɨnɨ nɨ̀ và.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *