A psalm of David. When he fled from his son Absalom.

Njang 3

A psalm of David. When he fled from his son Absalom.
  1. Mbàynɨ̀sɨ lali meyn a ma ibàm a Bôbo Fɨ̀yìnì, dvɨ̂ kɨ tèyn.

Ghelɨ awo abɨ-a jɨŋ meyn kàli mà nô sɨ a idvɨ̀,

Nà choʼ àvɨ àkema.

  1. Àŋena nɨn bê na, “Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gâmtɨ̀ wì ŋweyn.”
  2. Mɨtì wa ghɨ àbâʼ a ma atu a Bôbo,

Ma wà ni meyn ma na koʼnɨ-à.

Wà lisi meyn ìwumi sɨ a ma atu.

  1. Mɨ n-dzɨ̂ nô mɨ ɨlvɨ gha a Bôbo,

Wa yvɨ ma alèʼ alaynɨ-a nɨ̀ và

  1. Mɨ n-nyɨŋì-à, ma nà buni-à, ku-à,

Wà n-kinî mà a Bôbo.

  1. Mɨ n-fâyn wì afo,

Nô mɨ ta mbàynɨ̀sɨ̀ kèʼ ma kɨ̀ ɨbyâs ɨ̀jɨ̀m, dvɨ̂ kɨ tèyn.

  1. Gàmtɨ ma ɨ nù mbàynɨ̀ semsɨ a Bôbo.

Wà lum wumsɨ̂ kɨ wumsɨ àŋena a Fɨ̀yìnì femfɨ.

  1. À n-gâmtɨ Bôbo Fɨ̀yìnì gâmtɨ̀ ghelɨ.

Boysɨ ghelɨ̀ ghya a Bôbo.

Lord, how many are my foes!

    How many rise up against me!


Many are saying of me,
    “God will not deliver him.”[b]

 

But you, Lord, are a shield around me,
    my glory, the One who lifts my head high.


I call out to the Lord,
    and he answers me from his holy mountain.

 

I lie down and sleep;
    I wake again, because the Lord sustains me.


I will not fear though tens of thousands
    assail me on every side.

 

Arise, Lord!
    Deliver me, my God!
Strike all my enemies on the jaw;
    break the teeth of the wicked.

 

From the Lord comes deliverance.
    May your blessing be on your people.

A psalm of David. When he fled from his son Absalom.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *