PSALM 2 – NJÀŊSƗ̀ 2

Psalm 2 – Njàŋsɨ̀ 2

Njàŋsɨ̀ 2
 1. Ghelɨ mbzɨ ti chɨ̀yntɨ̀ nà fɨm tèyn bòm ghà?

Àŋena nɨn yeyn kɨ ngeʼ salû bê na ghɨ n-nû Fɨyìnì.

 1. Tɨfôyn tɨ mbzɨ tɨ chɨyntɨ meyn.

Nà baʼtɨ̂ sɨ nu Bôbo Fɨ̀yìnì,

Ŋêyn wùlɨ̀ vzɨ̀ a wù yìsi ɨ̀ lem sɨ a fòyn.

 1. Àŋena nɨn bê na,

“Ghesɨ̀nà teyntɨ nchaʼ sèynsɨ̀ a ghɨ kùlɨ̀ ghesɨ̀nà ateyn tèyn.

Na ghesɨ̀nà soysɨ ngeŋsɨ ghesɨ̀nà,

Ɨ̀ fvɨ̀ sɨ a ndo àkòs afêyn a ghesɨ̀nà nɨn ghɨ ateyn tèyn.

 1. Àŋena nɨn nî mɨtì,

Bôbo Fɨ̀yinì vzɨ̀ a wù n-duʼ alèʼ asaʼna nɨ̀ ŋweyn iyvɨ,

Ɨ ki àŋena chyeʼ kɨ chyeʼ.

 1. Wù n-nyôsɨ̀ meyn ɨ̀toŋ,

Ɨ̀ nà byaytɨ̂ sɨ̂ àŋena, fî fâynsɨ̀ àŋena nô sɨ a ŋaŋ bê na,

 1. “Ma choʼ meyn lèm fòyn a Zayòn,

A kfɨyn ìlaynɨ nɨ̀ mà.”

 1. Mɨ n-fèʼtɨ̀ ìsaʼ i Bôbo Fɨ̀yìnì sɨ̂ zɨ̀ lvɨ̂yn;

Bôbo bè na,

“Sɨ zɨ̀tɨ layn, wà na ghɨ wayn sɨ̂ mà,

Ma ghɨ bæ̀ sɨ̂ và.

 1. Wà kæ sɨ nà kôŋ à, a mà fu mbzɨ yèyn sɨ̂ và,

Nɨ̀ tɨ̀laʼ tìtɨ̀ a tɨ n-ghɨ a teyn,

A à na kelɨ kɨ nô và.

 1. Ma àŋena dɨm,

A wà leŋ sàytɨ̀ àŋena nɨ̀ mbàŋ àkas,

Ma àŋena fì dɨm kɨ̀ dɨm,

A wà bɨ̀ytɨ̀ àŋena kɨ̀ ta ghɨ bɨ̀ytɨ̀ ntòyn àchaʼ.”

 1. Yi ti n-dyêyn na zɨ̀ tɨfôyn tɨ mbzɨ tɨ nɨn kelɨ sɨ nà tofa.

Zɨ̀ ghî a yi n-saʼ mbzɨ toʼnɨ.

 1. Yì na fâyn Bôbo Fɨ̀yìnì, koʼsɨ̂ ŋweyn.

Yì na saŋlɨ̂ nô sɨ a ŋaŋ, gvɨmlɨ̂ Bôbo.

 1. Yì na ngvɨmlɨ̂ wâyn Fɨ̀yìnì,

Bu tì yi sesɨ ni awo àki-a nâ kì,

Wù kâʼ a wù shɨŋ nyòʼsɨ̀ ɨ̀toŋ, ɨ̀ bèbsɨ zɨ̀.

Ɨtoŋ ɨyafɨnɨ nɨ̀ ŋweyn nɨn bem nô abɨ,

Mɨtì njùŋ ɨ ghɨ sɨ̂ ghelɨ ghì a ghɨ ndù lèytɨ̀ a isas i tɨ̂wò nɨ̀ ŋweyn.

Psalm 2

1 Why do the nations conspire

and the peoples plot in vain?

2 The kings of the earth rise up

and the rulers band together

against the Lord and against his anointed, saying,

3 “Let us break their chains

and throw off their shackles.”

4 The One enthroned in heaven laughs;

the Lord scoffs at them.

5 He rebukes them in his anger

and terrifies them in his wrath, saying,

6 “I have installed my king

on Zion, my holy mountain.”

7 I will proclaim the Lord’s decree:

He said to me, “You are my son;

today I have become your father.

8 Ask me,

and I will make the nations your inheritance,

the ends of the earth your possession.

9 You will break them with a rod of iron;

you will dash them to pieces like pottery.”

10 Therefore, you kings, be wise;

be warned, you rulers of the earth.

11 Serve the Lord with fear

and celebrate his rule with trembling.

12 Kiss his son, or he will be angry

and your way will lead to your destruction,

for his wrath can flare up in a moment.

Blessed are all who take refuge in him.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *