publications

Exodus

Woyn Isìlæ̀ ɨ ndù a Ijìb

1 Akeynà nɨn ghɨ àzɨyn a woyn ghɨ lûmnɨ̀ nɨ̀ Jàkôb ghì a ŋêyn
àŋena nɨn læ ndù a Ijìb amoʼ, nô mɨ ndà ɨ ndû kɨ ŋêyn ghelɨ ndo
nɨ̀ ŋweyn.
2 À nà n-ghɨ Lubèn nɨ̀ Simìyòn nɨ̀ Levì ŋêyn Judà, 3 baʼsɨ̂
nɨ̀ Isakà ŋêyn Zebulòn kɨ̀mɨ nɨ̀ Benjamìn,
4 nɨ̀ Dan ŋêyn Naftalì
kɨ̀mɨ nɨ̀ Gâd ŋêyn Ashà.
5 À nà n-ghɨ tì ma Josèf sɨ chî a Ijìb.

Exodus

2 Samuel

Devìt ɨ yvɨ na Sôl kfɨ meyn

1 Sôl nɨ̀n læ se sɨ kfɨ ma Devìt ndu meyn tɨm yɨ ghelɨ Amalèk ɨ̀
kàsî kfa chi a ntèʼ Ziklàg sɨ a mɨ̂chi ɨ̀mbò.
2 A nà sɨ ghɨ a mɨ̂chi
ɨ̀ntal, wùl ɨlvì ɨ gvì ma wù lù aleʼ ghè a Sôl ŋêyn sugyèʼsɨ̀ ŋweynsɨ
nɨ̂n læ ndu ɨ bɨ̀ ateyn ɨ nà fvɨ̂ tɨm ìwoŋ, ndzɨsɨ ghɨ a ŋweyn ɨwùyn
ma sɨ baytɨ meyn, atu a ghɨ kɨ abɨ̂l abɨ̂l. Wu gvì ɨ chem asɨ nɨ̀
Devìt ɨ tɨm alvɨ a nse sɨ ngɨmlɨ ŋweyn.
3 Devìt ɨ bɨf sɨ̂ ŋweyn na, “Wà lù wo dzɨ a?” Wu bè na, “Mà lèʼ
alèʼ ghè a sugyèʼsɨ Isìlæ̀ sɨ̀ ti ndù bɨ̀ ateyn ɨ̀ nà fvɨ̂ tɨm ighoŋ.”

II Samuel

Joshua

Bôbo Fɨyini ɨ lèm Joshwà sɨ a wûl ɨ tisɨnɨ

1 À nà n-ghɨ ta Mosìs ɨ wul ɨ̀fèlɨnɨ nɨ̀ Bôbo kfɨ, Bôbo bè sɨ̂ Joshwà
ɨ wâyn Nûn vzɨ̀ a wu nà n-gamtɨ Mosìs na,
2 “Mosìs ɨ wul ɨ̀fèlɨnɨ nɨ̀
ma kfɨ meyn. Wà n-kelɨ sɨ ba’tɨ lvɨ̂yn na zɨ̂ ghelɨ ghèyn nô ghɨ̀jɨ̀m
dyaŋ jvâ Jodàn ɨ̀ ndu ila’ afî a mɨ n-kelɨ sɨ fu sɨ̂ zɨ̀ ghelɨ Isìlæ̀.
3
nì fu nô mɨ àlêʼ àkà sɨ̂ zɨ̀ ta yì tom avɨ àki-a ateyn kɨ̀ ighel ta mà tî
chfɨ̀nɨ̀ sɨ̂ Mosìs.
4 Ila’ ateyn i nɨn zɨ̂tɨ̀ kɨ a nse ìyum abas itsɨyn sɨ
chem atû kfɨ̀ynsɨ a ntè’ Lebanòn abàs ikùe.

Joshua

Ruth

Iwo i yi asɨ-i

Ŋwàʼlɨ̀ yèyn nɨ̀n fêʼtɨ̀ ìwo kûm wâyn wùl Muwàb ɨ̂lvɨ̀, ghɨ toŋtɨ̂ na Lût ŋêyn nà lum nɨ̀ ŋweyn Nàwumì. Iwo zɨ̀ a ghɨ n-bê a ŋwàʼlɨ̀ nâ ghàyn nɨ̀n ghɨ na Elimelèk ɨ lûm Nàwumì nɨ̀n læ meyn lì ŋweyn nɨ̀ woyn ŋweyn Kiliyòn nɨ̀ Malòn, ŋêyn àŋena leʼ ndù sɨ chitɨ a ilaʼ i Muwàb ta jèŋ kù a Isìlæ̀ …

Ruth

Genesis

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ 1

Nzɨ̀tɨ
1) A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2) A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

jonah

Ŋwàʼlɨ̀ Jonà

 “Lu kɨ lvɨ̂yn ɨ ndù a ntèʼ ìghaʼnɨ ghè a ghɨ n-toŋtɨ
na Ninevè tì ɨ fèʼtɨ̀ sɨ̂ àŋena na ma yeyn meyn àwo abɨ-a kì a àŋena nɨn môm.”

1 samuel

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

 “Atem à kema nɨn saŋlɨ̂ sɨ̂ và a Bôbo Fɨyini,
Ma tɨm meyn yɨ sɨ adyaʼ nɨ̀ và a Bôbo.”
Mà sɨ kelɨ ìwo sɨ bè sɨ̂ mbàynɨ̀ semsɨ lvɨ̂yn.
Mɨ n-saŋlɨ-à bòmta wà lìsì meyn ìwumi sɨ a ma atu…

We’d love to hear from you!

Get in touch with the project!

the Kom Bible project

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ 1

1) A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2) A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

 “Atem à kema nɨn saŋlɨ̂ sɨ̂ và a Bôbo Fɨyini,
Ma tɨm meyn yɨ sɨ adyaʼ nɨ̀ và a Bôbo.”
Mà sɨ kelɨ ìwo sɨ bè sɨ̂ mbàynɨ̀ semsɨ lvɨ̂yn.
Mɨ n-saŋlɨ-à bòmta wà lìsì meyn ìwumi sɨ a ma atu…

Shopping Basket