Iboysɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ fòyn vzɨ̀ a wù

The Triumphal entry – Ta Jisòs nɨ̀n zɨ a Jèlusalèm ta fòyn

Ŋwà’lɨ̀ Lûk 19

28 Jisòs ɨ taŋi tèyn ɨ chwò asɨ nɨ̀ ghelɨ ɨ nà sɨ ko’ ndû a Jèlusalèm,

29 ɨ ni ndu ba’sɨ a ntè’sɨ ghê a ghɨ nà n-toŋtɨ na Betfàs nɨ̀ Betanì, a kfɨ̂yn Olìfsɨ̀ ɨ tum njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn, sɨ̀ bò, 

30 ɨ bè na, <<Yì zɨ ndù antêynɨ̀ ntè’ afêyn a yi asɨ. Yi n-se sɨ zɨ sɨ ndù, yeyn wâyn njàkâs ta ghɨ chfɨŋ, bùla wùl timî kò’ atu àteyn. Yi yeyn, yi yàs ɨ gvì nɨ̀ nyeyn afêyn. 

31 Yi se sɨ yàs, à bɨf mɨ ndà na yi n-yâs sɨ ni gha nɨ̀ nyeyn a, yi bè na, <Bôbo nɨn kelɨ ìwo sɨ ni nɨ̀ nyeyn.> >>

32 Ghelɨ nâ ghì a wù n-tum tî ɨ lu ndù, nô mɨ ghà ɨ gayn kɨ tî ta wù nì bè.

33 Àŋena nɨ̀n ndu meyn ɨ se sɨ yàs, ghelɨ ghì a ghɨ nà n-kelɨ nyam àteyn ɨ bɨf sɨ̂ àŋena na, <<Bòm ghà ta yi n-yasɨ njàkâs àteyn a?>>

34 Àŋena bè na, <<Bôbo nɨn kelɨ ìwo sɨ ni nɨ̀ nyeyn.>> 35Ta àŋena bè tî ɨ li gvì nɨ̀ nyeyn sɨ̂ Jisòs ɨ kæ zɨ̀sɨ nɨ̀ ɨ̀waf ɨ àŋena, ɨ ko’sɨ Jisòs atu àteyn. 

36 Jisòs ɨ nà sɨ ndû atû nyàm nâ ghè, ghelɨ cho’tɨ̂ ɨ̀waf ɨ àŋena mâ’ ndû a dzɨ, wu dyâŋ atu.

37 Wu ni ba’sɨ a Jèlusalèm ɨ nà sɨ kalì sɨ a kfɨ̂yn Olìfsɨ̀, nô ànôyn a njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn à jɨ̀mà ɨ nà sɨ saŋlɨ̂ kɨ saŋlɨ, ko’sɨ̂ Fɨ̀yìnì nô nɨ̀ gyasɨ tosɨ bòm àwo a kaynɨ-a kì a àŋena nà n-sɨ ghɨ ma ghɨ yeyn meyn. 

38 Àŋena nà n-bê na, <<Iboysɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ fòyn vzɨ̀ a wù n-gvî sɨ izɨyn nɨ̀ Bôbo. Mbôynɨ̀ nɨ̀n ghɨ iyvɨ. Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn kelɨ ìko’sɨ alè’ ghè a kɨ ngàŋtɨ meyn kfeyn!>>

39 Ghelɨ Falàsî ghɨ li ta ghɨ nà n-jêl kɨmɨ anòyn nâ ghè ɨ bè sɨ̂ Jisòs na, <<Chɨ̀ylɨ njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ và sèynsɨ̀ a ndyèynsɨ̀.>>

40 Wu bè sɨ̂ àŋena na, <<Àŋena chìmi mɨ chimi, a nô ngò’sɨ̀ na ko’sɨ̂ kɨ Fɨ̀yìnì tèyn.>>

41 Wu ni ndù ɨ nà sɨ ba’sɨ̂ mesì ndû a nte’ Jèlusalèm ɨ ki ndùsɨ̀ nɨ̀ nte’ àteyn, isuyn i kola ŋweyn, wù dzɨ gvi kɨ gvi, 

42 ɨ bè na, <<Ndà fu ma zɨ̀, ghelɨ Jèlusalèm nà n-kya ìwo zɨ̀ a yi n-gvî nɨ̀ mbôynɨ̀ layn a, lvɨ̂yn nɨ̀n ghɨ ma yì kà’ yi bû yeyn! 

43 Mɨ̀chi ɨ̀m bɨ̂ nɨ̀n ba’sɨ̂ gvî sɨ̂ zɨ̀. Mbàynɨ̀ sisɨ nì tɨm mbàyn, a yì jɨŋ kàli zɨ̀ ɨ̀ fèyn zɨ̀ kɨ ɨbyâs ɨ̀ jɨ̀m, chɨ̀ytɨ kɨ̀ chɨytɨ zɨ. 

44 Àŋena læ̀ chye’sɨ̂ zɨ̀ kɨ ghɨ̀ jɨ̀m bà’sɨ kɨ̀mɨ nɨ̀ woyn ghì a ghɨ n-ghɨ a yi a ndosɨ. Ngò’ læ̀ faŋ wi atu àteyn nɨ̀ ìlì afêyn bòm ta yi bû yeyn kèli ɨ̀lvɨ vzɨ̀ a Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gvî sɨ bœ̀sɨ zɨ ateyn.>>

Luke 19

28 After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.

29 As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them,

30 “Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here.

31 If anyone asks you, ‘Why are you untying it?’ tell him, ‘The Lord needs it.’ ”

32 Those who were sent ahead went and found it just as he had told them.

33 As they were untying the colt, its owners asked them, “Why are you untying the colt?”

34 They replied, “The Lord needs it.”

35 They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt and put Jesus on it.

36 As he went along, people spread their cloaks on the road.

37 When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen:

38 “Blessed is the king who comes in the name of the Lord!” “Peace in heaven and glory in the highest!”

39 Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, “Teacher, rebuke your disciples!”

40 “I tell you,” he replied, “if they keep quiet, the stones will cry out.”

41 As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it

42 and said, “If you, even you, had only known on this day what would bring you peace—but now it is hidden from your eyes. 

43 The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. 

44 They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of Godʼs coming to you.”

memory verses from the book of Ruth

Memory Verses From The Book of Ruth Part II

In the previous post, Memory Verses From The Book of Ruth, We introduced the book of Ruth and gave a brief summary of each of the chapters. In today’s article, we go straight into the memory verses.

Awo a Betɨnɨ-a a Ŋwàʼlɨ̀  Lût.

Lût 2:19, 20a

Nàwumì ɨ bɨf sɨ̂ ŋweyn nâ wù yìsi sàyntɨ àsaŋ nâ kèynà a gvêyn nɨ̀ ndà a? Wu n-bɨf tî ɨ bè na yi n-jêm na Bô Fɨyini boysɨ wul ɨ vzɨ̀ a wù nì tòʼnɨ̀ gàmtɨ̀ ŋweyn.

Lût ɨ kæ fèʼtɨ̀ sɨ̂ nà lum nɨ̀ ŋweyn na yì nì nà sayntɨ̂ a gvêyn nɨ̀ wùl, izɨyn i ŋweyni ghɨ Bowàs. Nàwumì ɨ bè na, “Bô Fɨyini boysɨ ŋweyn. Fɨyini fɨ nɨn lêysɨ̀ wì wul, kèsa wù n-ghɨ ɨtwo kèsa wù kfɨ̀ kfɨ.

19 Her mother-in-law asked her, “Where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you!”
Then Ruth told her mother-in-law about the one at whose place she had been working. “The name of the man I worked with today is Boaz,” she said.
20“The Lord bless him!” Naomi said to her daughter-in-law. “He has not stopped showing his kindness to the living and the dead.”

Lût 3:5, 6

Nàwumì nɨ̂n bè têyn nô mɨ ɨlvɨ gha, Lût ɨ bèynsɨ̀ kɨ sɨ̂ ŋweyn na, “Mɨ n-ndù nî kɨ ta wà bè.” Lût nɨ̀n kali meyn alèʼ ghè a ghɨ nà n-leŋ asaŋ ateyn ɨ ndu ni kɨ ta nà lum nɨ̀ ŋweyn nì bè.

5“I will do whatever you say,” Ruth answered. 6 So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do.

Lût 3:10

Bowàs ɨ bè sɨ̂ ŋweyn na, “Bô Fɨyini boysɨ vâ a wayn wom. Wà fi meyn nì ìwo, yi koʼnɨ̂ chwô izɨ̂-ì a wà tî nì sɨ asɨ sɨ̂ nà lum nɨ̀ và.

Wa nà n-kôŋ ma wà tî kɨŋ ndù kɨ nɨ̀ wayndà ɨ̀kùŋ ɨ̀lvɨ̀ ta wu n-kelɨ ɨkwo ɨ̀ màla, ɨ̀ fàŋ tî, ma wà tî kɨŋ ndù nɨ̀ ɨ̀lvɨ̀ wu kelɨ wi nô mɨ ɨ̀kwo kɨ̀ nô bòm ìkôŋ.

10 “The Lord bless you, my daughter,” he replied. “This kindness is greater than that which you showed earlier: You have not run after the younger men, whether rich or poor.

Lût 3:11

Nô mɨ ndà a ntèʼ afêyn nɨn kya a wâyn wom na wà n-ghɨ kɨ nô chɨ̀ynsɨ̀ wul ɨ wi. Ka wa n-fàyn, mɨ n-nî nô mɨ ghà vzɨ̂ a wà n-kɨŋ na mà ni.

11 And now, my daughter, donʼt be afraid. I will do for you all you ask. All my fellow townsmen know that you are a woman of noble character.

Lût 4:11

Ghelɨ ateyn ɨ bèynsɨ̀ kɨ ghɨ̀jɨ̀m baʼsɨ̂ nɨ̀ chyeʼsɨ na, “Ghès ɨ yeyn meyn. Bô Fɨyini ni wul ɨ wi nâ wèyn a wà lì têyn na ghɨ kɨ ta Lachèl ŋêyn Liyà, ma à ti àŋena ghì a ghɨ n-læ bzɨ ngœ̀ ndo nɨ̀ Jàkôb.

Fɨyini fɨ boysɨ vâ, wà na ghɨ kɨ nô wul ɨ ghaʼnɨ a ndô Efɨ̀là, izɨyn ìzæ fî ngaŋtɨ a Betɨ̀làhêm.

11 Then the elders and all those at the gate said, “We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel.

May you have standing in Ephrathah and be famous in Bethlehem.

Lût 4:14

Ghɨ̀kì ɨ Betɨ̀làhêm ghì ɨ bè sɨ̂ Nàwumì na, Ibemsɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ Bô Fɨyini. Wù fu meyn ɨ̀nkàʼ mɨ̀ ɨ̀dvɨ̀yn sɨ̂ và. Ghès nɨn jêm kɨ na wàyn nâ wèyn lema kɨ̀ nô sɨ a nkàyntɨ̀ wùl a ilaʼi Isìlæ.

14 The women said to Naomi: “Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman-redeemer. May he become famous throughout Israel!

Lût 4:15

Wàyn àteyn læ̀ nà ghɨ kɨ nô ɨ̀nkâʼ mɨ̀ ɨ̀dvɨ̀yn nɨ̀ và bòm ta wù n-ghɨ ma à bzɨ kɨ nô wî wayn vâ, kôŋ và, ghɨ sɨ̂ và chwô woyn ghɨlûmnɨ̀ nsòmbo.

15He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you and who is better to you than seven sons, has given him birth.”

 Lût 4: 18-22

Akêynà nɨn ghɨ àzɨyn a ghɨ̂bo bò fòyn Devìt kɨ̀ sɨ zɨ̀tɨ̀ a Bèlês. Bèlês nɨn læ nà ghɨ bò Heselòn, Heselòn ɨ ghɨ bò Lâm, Lâm ɨ ghɨ bò Àminadàb,  Àminadàb ɨ ghɨ bò Nashòn, Nashòn ɨ ghɨ bò Salmùyn,  Salmùyn ɨ ghɨ bò Bowàs, Bowàs ɨ ghɨ bò Obèt, Obèt ɨ ghɨ bò Jesì, Jesì ɨ ghɨ bò fòyn Devìt.

18This, then, is the family line of Perez: Perez was the father of Hezron, 19 Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab,
20 Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon,
21 Salmon the father of Boaz, Boaz the father of Obed, 22 Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David.
Learn more about the workshops attended by the translators in this post. Translation Technologies Workshop