The Need to Revive the Church in Kom

The Need to Revive the Church in Kom

The church in Kom has suffered a lot as a result of the socio-political crisis which started in 2016.

Belo has been more severely affected, leading to the dispersion of the church. God in Revelations 3 from verse 7 addresses the need for a revival in the seven churches in Asia, each plagued by a particular offense.

The church in Belo, like the church in Philadelphia has been infiltrated by people who claim to be Christians but are not. They have brought strife and division into the church and their ambition, selfishness, and lack of brotherly love have troubled the church.

There is thus a Need to Revive the Church in Kom. God in Rev 3, acknowledges the fact that the church in Philadelphia, like that in Belo, has little strength. He commends them for the fact that in spite of this; it has kept His word and not denied His name.

He therefore promises to make them, the pretenders and troublemakers in the church come and fall down at their feet and acknowledge that He has loved the church.

He also promises to keep the church from the hour of trial that will come to test those who live on earth. Below is the message to the church of Philadelphia in Itaŋikom.

Here, Choral christian talks more about the need for revival.

The Need to Revive the Church in Kom
The Need to Revive the Church in Kom
Ntum sɨ̂ nchɨ̀yntɨ ghelɨ ghɨ bɨminɨ a Fìlàdefìyà
Awo a Go’sɨnɨ-a 3

7 Wu n-be meyn kɨmɨ sɨ̂ mà na, <<Nyà’ sɨ̂ nchì Fɨ̀yìnì zɨ̀ a yì n-ghɨ a nchɨ̀yntɨ nɨ̀ ghelɨ ghɨ bɨminɨ a Fìlàdefìyà na:

Awo kèynà bè wul vzɨ̀ a wù n-layn, ghɨ kɨ samo’, kelɨ àncho’ a ndo nɨ̀ Devìt, cho’ ɨ̀chfɨ ndo, wùl ɨ bu fô wì, ɨ̀ fò, wùl bû fì cho’.

8 Mɨ n-kya ìfêl ì zɨ-i. Yi yeyna, ma dzɨsi meyn vìsi ɨ̀chfɨ ɨ ndo sɨ̂ zɨ̀, ma nô wùl kà’ wù bû fì kɨ̀ŋ. Mɨ n-kya na yi n-tô’ kelɨ wi adya’, ma yi bɨmi meyn sɨ̂ mà ɨ̀ faŋ tɨ̀ mò mà.

9 Yì na kya na mɨ n-ni-à a ghelɨ anòyn nɨ̀ Satàyn ghì a ghɨ n-wam bê na àŋena nɨn ghɨ ghelɨ Jûsɨ̀ gvi ɨ̀ ngù’tɨ asɨ nɨ̀ zɨ̀ ɨ̀ yèyn na mɨ n-kôŋ zɨ̀.

10 Mɨ nì bœ̂sɨ̀ zɨ̀ ɨlvɨ ghê a ka nge’ gvi a mbzɨ ì jɨ̀m sɨ mom ghelɨ ghì a ghɨ n-chi a nse, bòm ta yi yvɨ meyn ìwo zɨ̀ a mà bè na, yì na weynsɨ-à.

11 À faŋ kɨ̀ fɨlê’nɨ̀ tèyn ta ka mà gvi. Yì na samsɨ̂ kɨ sɨ̂ mà, ka wùl nî sà’ ɨ̀mwa’tɨ ɨ̀ vzɨ vzɨ̀ a yì nù yɨ.

12 À nù yɨ̀ nô mɨ ndà mbɨ, a mà ni a wù na ghɨ ɨ̀kfɨ̂s a ndo nɨ̀ Fɨ̀yìnì femfɨ, ɨ̀ læ̀ faŋ tɨ̀ fì tɨ̀ fvɨ sɨ ateyn. Mà læ̀ nyâ’ ìzɨyn i Fɨ̂yìnì femfɨ a ŋweyn ɨwùyn, fì nyà’ ìzɨyn i ntè’ i gha’nɨ nɨ̀ nfeynfɨ, ma à ti Jèlusalèm i fɨ. Yì læ̀ lû sɨ̂ Fɨ̂yìnì femfɨ iyvɨ ɨ̀ sù’i gvì. Mɨ læ̀ nyâ’ kɨmɨ ìzɨyn i yemi i fɨ-i a ŋweyn ɨwùyn.

13 À na tof mɨ ndà, wu tò’ ɨ yvɨtɨ ìwo zɨ̀ a Ayvɨs a Ŋwa’nɨ-a nɨn bê sɨ̂ ìnôyn i ghelɨ ghɨ bɨminɨ.>>

To the Church in Philadelphia

Revelations 3

7 “To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open.

8 I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name.

9 I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars—I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you.

10 Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth.

11 I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.

12 Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on him my new name.

13 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.