Iboysɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ fòyn vzɨ̀ a wù

The Triumphal entry – Ta Jisòs nɨ̀n zɨ a Jèlusalèm ta fòyn

Ŋwà’lɨ̀ Lûk 19

28 Jisòs ɨ taŋi tèyn ɨ chwò asɨ nɨ̀ ghelɨ ɨ nà sɨ ko’ ndû a Jèlusalèm,

29 ɨ ni ndu ba’sɨ a ntè’sɨ ghê a ghɨ nà n-toŋtɨ na Betfàs nɨ̀ Betanì, a kfɨ̂yn Olìfsɨ̀ ɨ tum njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn, sɨ̀ bò, 

30 ɨ bè na, <<Yì zɨ ndù antêynɨ̀ ntè’ afêyn a yi asɨ. Yi n-se sɨ zɨ sɨ ndù, yeyn wâyn njàkâs ta ghɨ chfɨŋ, bùla wùl timî kò’ atu àteyn. Yi yeyn, yi yàs ɨ gvì nɨ̀ nyeyn afêyn. 

31 Yi se sɨ yàs, à bɨf mɨ ndà na yi n-yâs sɨ ni gha nɨ̀ nyeyn a, yi bè na, <Bôbo nɨn kelɨ ìwo sɨ ni nɨ̀ nyeyn.> >>

32 Ghelɨ nâ ghì a wù n-tum tî ɨ lu ndù, nô mɨ ghà ɨ gayn kɨ tî ta wù nì bè.

33 Àŋena nɨ̀n ndu meyn ɨ se sɨ yàs, ghelɨ ghì a ghɨ nà n-kelɨ nyam àteyn ɨ bɨf sɨ̂ àŋena na, <<Bòm ghà ta yi n-yasɨ njàkâs àteyn a?>>

34 Àŋena bè na, <<Bôbo nɨn kelɨ ìwo sɨ ni nɨ̀ nyeyn.>> 35Ta àŋena bè tî ɨ li gvì nɨ̀ nyeyn sɨ̂ Jisòs ɨ kæ zɨ̀sɨ nɨ̀ ɨ̀waf ɨ àŋena, ɨ ko’sɨ Jisòs atu àteyn. 

36 Jisòs ɨ nà sɨ ndû atû nyàm nâ ghè, ghelɨ cho’tɨ̂ ɨ̀waf ɨ àŋena mâ’ ndû a dzɨ, wu dyâŋ atu.

37 Wu ni ba’sɨ a Jèlusalèm ɨ nà sɨ kalì sɨ a kfɨ̂yn Olìfsɨ̀, nô ànôyn a njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ ŋweyn à jɨ̀mà ɨ nà sɨ saŋlɨ̂ kɨ saŋlɨ, ko’sɨ̂ Fɨ̀yìnì nô nɨ̀ gyasɨ tosɨ bòm àwo a kaynɨ-a kì a àŋena nà n-sɨ ghɨ ma ghɨ yeyn meyn. 

38 Àŋena nà n-bê na, <<Iboysɨ i nɨn ghɨ sɨ̂ fòyn vzɨ̀ a wù n-gvî sɨ izɨyn nɨ̀ Bôbo. Mbôynɨ̀ nɨ̀n ghɨ iyvɨ. Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn kelɨ ìko’sɨ alè’ ghè a kɨ ngàŋtɨ meyn kfeyn!>>

39 Ghelɨ Falàsî ghɨ li ta ghɨ nà n-jêl kɨmɨ anòyn nâ ghè ɨ bè sɨ̂ Jisòs na, <<Chɨ̀ylɨ njùmtɨ̀sɨ ibam nɨ̀ và sèynsɨ̀ a ndyèynsɨ̀.>>

40 Wu bè sɨ̂ àŋena na, <<Àŋena chìmi mɨ chimi, a nô ngò’sɨ̀ na ko’sɨ̂ kɨ Fɨ̀yìnì tèyn.>>

41 Wu ni ndù ɨ nà sɨ ba’sɨ̂ mesì ndû a nte’ Jèlusalèm ɨ ki ndùsɨ̀ nɨ̀ nte’ àteyn, isuyn i kola ŋweyn, wù dzɨ gvi kɨ gvi, 

42 ɨ bè na, <<Ndà fu ma zɨ̀, ghelɨ Jèlusalèm nà n-kya ìwo zɨ̀ a yi n-gvî nɨ̀ mbôynɨ̀ layn a, lvɨ̂yn nɨ̀n ghɨ ma yì kà’ yi bû yeyn! 

43 Mɨ̀chi ɨ̀m bɨ̂ nɨ̀n ba’sɨ̂ gvî sɨ̂ zɨ̀. Mbàynɨ̀ sisɨ nì tɨm mbàyn, a yì jɨŋ kàli zɨ̀ ɨ̀ fèyn zɨ̀ kɨ ɨbyâs ɨ̀ jɨ̀m, chɨ̀ytɨ kɨ̀ chɨytɨ zɨ. 

44 Àŋena læ̀ chye’sɨ̂ zɨ̀ kɨ ghɨ̀ jɨ̀m bà’sɨ kɨ̀mɨ nɨ̀ woyn ghì a ghɨ n-ghɨ a yi a ndosɨ. Ngò’ læ̀ faŋ wi atu àteyn nɨ̀ ìlì afêyn bòm ta yi bû yeyn kèli ɨ̀lvɨ vzɨ̀ a Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gvî sɨ bœ̀sɨ zɨ ateyn.>>

Luke 19

28 After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.

29 As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them,

30 “Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here.

31 If anyone asks you, ‘Why are you untying it?’ tell him, ‘The Lord needs it.’ ”

32 Those who were sent ahead went and found it just as he had told them.

33 As they were untying the colt, its owners asked them, “Why are you untying the colt?”

34 They replied, “The Lord needs it.”

35 They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt and put Jesus on it.

36 As he went along, people spread their cloaks on the road.

37 When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen:

38 “Blessed is the king who comes in the name of the Lord!” “Peace in heaven and glory in the highest!”

39 Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, “Teacher, rebuke your disciples!”

40 “I tell you,” he replied, “if they keep quiet, the stones will cry out.”

41 As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it

42 and said, “If you, even you, had only known on this day what would bring you peace—but now it is hidden from your eyes. 

43 The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. 

44 They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of Godʼs coming to you.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *