New Release

Ŋwàʼlɨ̀ Exodus

1 Woyn Isìlæ̀ ɨ ndù a Ijìb

1 Akeynà nɨn ghɨ àzɨyn a woyn ghɨ lûmnɨ̀ nɨ̀ Jàkôb ghì a ŋêyn àŋena nɨn læ ndù a Ijìb amoʼ, nô mɨ ndà ɨ ndû kɨ ŋêyn ghelɨ ndo nɨ̀ ŋweyn. 2 À nà n-ghɨ Lubèn nɨ̀ Simìyòn nɨ̀ Levì ŋêyn Judà, 3 baʼsɨ̂ nɨ̀ Isakà ŋêyn Zebulòn kɨ̀mɨ nɨ̀ Benjamìn, 4 nɨ̀ Dan ŋêyn Naftalì kɨ̀mɨ nɨ̀ Gâd ŋêyn Ashà. 5 À nà n-ghɨ tì ma Josèf sɨ chî a Ijìb. Woyn Jàkôb nà n-chɨ̂yntɨ̀ ghɨ mɨ̀vɨm nsòmbo.

6 Ajâŋ nâ kì a ɨtuʼ nâ ghè ɨ læ kfɨtɨ nô àjɨ̀m baʼsɨ̂ nɨ̀ Josèf ŋêyn woyn-nà ŋweyn. 7 Mɨtì woyn Isìlæ̀ ɨ faŋ nà bzɨ̂ kɨ bzɨ, dvɨ̂ ndû kɨ asɨ ɨ luyn kɨ ilaʼ ì jɨ̀m, ɨ nà sɨ kelɨ àdyaʼ nô sɨ a ŋaŋ.

8 Fòyn ɨ̀lvì ɨ læ koʼ achɨ a Ijìb kya wi awo kì a Josèf nì a Ijìb. 9 Wu n-kòʼ tî ɨ bè sɨ̂ ghelɨ ŋweyn na, “Ghelɨ Isìlæ̀ ghèyn sɨ dvɨ̂ chwô ghesɨ̀nà. 10 Ghesɨ̀nà nɨn kelɨ sɨ kɨŋ dzɨ sɨ nì na ka àŋena fî bzɨ ɨ̀ dvɨ̀ a bu tì iwoŋ i kæ fvɨ̀ a àŋena chɨyntɨ mbàynɨ̀ sɨ ghesɨ̀nà ɨ̀ nù ghesɨ̀nà ɨlvɨ fɨli ɨ̀ leʼ lù.”

Scroll to Top