april & cid presents

THE KOM BIBLE PROJECT

Translating, reading, meditating, listening to, and sharing God’s Word in the Kom language, so that Kom people may be transformed to Christlikeness.

Project Objectives

Translate Genesis, Exodus, Joshua, Ruth, 1-2 Samuel and Jonah.

pexels-brett-jordan-4654082 (1)

Revise the Gospels. This will help bring alignment and consistency to the Old and New Testaments.

alabaster-co-_hbV00elaZk-unsplash

Publish completed books in print, audio and digital formats.

chuttersnap-yTMx6ao87L0-unsplash

Our work

the Kom Bible

We have published some books we have translated so far. Visit our publications page to read and download them

Njang 3

A psalm of David. When he fled from his son Absalom. Mbàynɨ̀sɨ lali meyn a ma ibàm a Bôbo Fɨ̀yìnì, dvɨ̂ kɨ tèyn. Ghelɨ awo abɨ-a jɨŋ meyn kàli mà nô sɨ a idvɨ̀, Nà choʼ àvɨ àkema. Àŋena nɨn bê na, “Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gâmtɨ̀ wì ŋweyn.” Mɨtì wa ghɨ àbâʼ a ma atu...

Progress

0
Chapters Revised
0
Verses Translated
0
Chapters Transslated
0
Books Translated

the kom people

In an area that is often rife with disputes, the Kom people of Cameroon live in harmony with their neighbors and are well respected for their peace-loving tendencies.

They cherish their culture, a prominent feature of which is their clothing. Unique and colorful, Kom traditional attire is believed to have influenced the national style.

Our Partners

April & CID

Association for the Promotion of Indiginous Languages and Cultures in Development

Wycliffe

For more than 75 years, Wycliffe has helped people around the world translate the Bible into their own languages..

CABTAL

The Cameroon Association for Bible Translation and Literacy facilitates Bible translation in Cameroonians mother tongues.

The Team at Work

We’d love to hear from you!

Get in touch with the project!

Find Us Here

the Kom Bible project

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ 1

1) A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2) A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

 “Atem à kema nɨn saŋlɨ̂ sɨ̂ và a Bôbo Fɨyini,
Ma tɨm meyn yɨ sɨ adyaʼ nɨ̀ và a Bôbo.”
Mà sɨ kelɨ ìwo sɨ bè sɨ̂ mbàynɨ̀ semsɨ lvɨ̂yn.
Mɨ n-saŋlɨ-à bòmta wà lìsì meyn ìwumi sɨ a ma atu…