New Release

Ŋwàʼlɨ̀ Lût

1 Elimelèk ɨ ndù ilaʼ i Muwàb ŋêyn ìsas i ndo nɨ̀ ŋweyn i

1-2 À nà n-ghɨ ɨtuʼ ɨ fɨli, jæ ta ka tɨfôyntɨ̀ zɨtɨ nà saʼ Isìlæ̀, jèŋ î lì ɨ ku. Wul ɨ̀ ndô Efɨ̀là ɨ̀lvì, izɨyn i ŋweyn ɨ ghɨ Elimelèk, wu chî a ntèʼ Betɨ̀làhêm ilaʼ i Judà, ɨ lù sɨ ndù sɨ chitɨ sɨ koʼ ilaʼ i Muwàb. Wù n-læ se sɨ ndù ɨ lì wî ŋweyn Nàwumì nɨ̀ woyn ŋweyn woyn ghɨ lûmnɨ̀ ghɨ̀ bò, azɨyn a àŋena ghɨ Malòn nɨ̀ kiliyòn. Àŋena ndù tì ɨ nà sɨ chî koʼ afu.

3 Elimelèk ɨ læ kfɨ. Nàwumì ɨ faŋ kɨ ŋêyn woyn ŋweyn ghì ghɨ̀bò.

4 Woyn nâ ghì ɨ ndù ghɨ̀kì a Muwàb, azɨyn a àŋena ghɨ Obà nɨ̀ Lût. Àŋena chi a Muwàb chem ndû bèŋsɨ̀ ìvɨm,

5 Malòn ŋêyn Kiliyòn ɨ fi boŋ kfɨtɨ, Nàwumì ɨ faŋ bula lum nɨ̀ woyn.Elimelèk ɨ lù sɨ ndù sɨ chitɨ sɨ koʼ ilaʼ i Muwàb ŋêyn ghelɨ ŋweyn Nàwumì ɨ kasi kfa sɨ a Betɨ̀làhêm ŋêyn Lût

6 Nàwumì ɨ læ yvɨ na Bôbo Fɨyini boysɨ meyn ghelɨ ŋweyn, ɨ̀ nì ɨfwo ɨ yɨnɨ koʼ sɨ̂ àŋena, wu baʼtɨ ɨ̀fwo ɨ lù sɨ ilaʼ i Muwàb ŋêyn ghɨ̀ki woyn ŋweyn ghì.

7 Àŋena lù ɨ nà sɨ kasî ndû sɨ a Judà.

More Published Books

Scroll to Top