New Release

Ŋwàʼlɨ̀ Joshwà

Bôbo Fɨyini ɨ lèm Joshwà sɨ a wûl ɨ tisɨnɨ

1 À nà n-ghɨ ta Mosìs ɨ wul ɨ̀fèlɨnɨ nɨ̀ Bôbo kfɨ, Bôbo bè sɨ̂ Joshwà ɨ wâyn Nûn vzɨ̀ a wu nà n-gamtɨ Mosìs na, 2 “Mosìs ɨ wul ɨ̀fèlɨnɨ nɨ̀ ma kfɨ meyn. Wà n-kelɨ sɨ ba’tɨ lvɨ̂yn na zɨ̂ ghelɨ ghèyn nô ghɨ̀jɨ̀m dyaŋ jvâ Jodàn ɨ̀ ndu ila’ afî a mɨ n-kelɨ sɨ fu sɨ̂ zɨ̀ ghelɨ Isìlæ̀. 3 Mɨ nì fu nô mɨ àlêʼ àkà sɨ̂ zɨ̀ ta yì tom avɨ àki-a ateyn kɨ̀ ighel ta mà tî chfɨ̀nɨ̀ sɨ̂ Mosìs. 4 Ila’ ateyn i nɨn zɨ̂tɨ̀ kɨ a nse ìyum abas itsɨyn sɨ chem atû kfɨ̀ynsɨ a ntè’ Lebanòn abàs ikùe. Yi ndû chem kɨmɨ a jvâ ighaʼnɨ a Yuflèt nɨ̀ jvâ Medìtèlenìyà abàs ghè a ɨchfɨ-yvɨ nɨn sœ ateyn, fî ndû chem ilaʼ nɨ̀ ghelɨ Hît nô ì jɨ̀m. 5 Nô wùl læ̀ tɨm yɨ wi vâ nô ta ka ghɨ̀ læ̂ ghɨ̀. Mà na lum ghɨ kɨ ghesɨ̀và kɨ̀ ta mɨ n-læ nà ghɨ ghesɨ̀ Mosìs. Mà læ̀ visî wì vâ ɨ̀ læ̀ faŋ tɨ̀ lèysɨ vâ. 6 Ka wa n-fàyn, wa kelɨ àtem a to-a bòmta wà n-kelɨ sɨ li ghelɨ ghèyn sɨ ndu nɨ̀ àŋena ila’ ghè a mɨ n-læ chfɨ̀nɨ sɨ̂ ghɨ̀bo bò àŋena na mɨ n-fu sɨ̂ àŋena.

tim-wildsmith-ymR3iN70VIw-unsplash

More Published Books

Scroll to Top