Njang 3

Njang 3

A psalm of David. When he fled from his son Absalom. Mbàynɨ̀sɨ lali meyn a ma ibàm a Bôbo Fɨ̀yìnì, dvɨ̂ kɨ tèyn. Ghelɨ awo abɨ-a jɨŋ meyn kàli mà nô sɨ a idvɨ̀, Nà choʼ àvɨ àkema. Àŋena nɨn bê na, “Fɨ̀yìnì fɨ̀ nɨn gâmtɨ̀ wì ŋweyn.” Mɨtì wa ghɨ àbâʼ a ma atu…