Ibzɨ i Jisòs – The Birth of Jesus

Ibzɨ i Jisòs 1 A nà n-ghɨ kɨmɨ ɨtu’ nâ ghè, Àgusitùs ɨ fòyn Rome ɨ fvɨ̀sɨ̀ ìsa’ i li na ghɨ nya’ nô mɨ ìzɨyn i nda. 2 Azɨyn nâ kèynà nɨn ghɨ akî a ghɨ n-læ nyà’ sɨ asɨ kɨ̀ ta Kìlinùs ko’ sɨ a bò ntè’ a Silìyà. 3 Nô mɨ ndà […]

Ibzɨ i Jisòs – The Birth of Jesus Read More »