publications

Ruth

Iwo i yi asɨ-i

Ŋwàʼlɨ̀ yèyn nɨ̀n fêʼtɨ̀ ìwo kûm wâyn wùl Muwàb ɨ̂lvɨ̀, ghɨ toŋtɨ̂ na Lût ŋêyn nà lum nɨ̀ ŋweyn Nàwumì. Iwo zɨ̀ a ghɨ n-bê a ŋwàʼlɨ̀ nâ ghàyn nɨ̀n ghɨ na Elimelèk ɨ lûm Nàwumì nɨ̀n læ meyn lì ŋweyn nɨ̀ woyn ŋweyn Kiliyòn nɨ̀ Malòn, ŋêyn àŋena leʼ ndù sɨ chitɨ a ilaʼ i Muwàb ta jèŋ kù a Isìlæ̀ …

Genesis 1-31

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ 1

Nzɨ̀tɨ
1) A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2) A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

jonah

Ŋwàʼlɨ̀ Jonà

 “Lu kɨ lvɨ̂yn ɨ ndù a ntèʼ ìghaʼnɨ ghè a ghɨ n-toŋtɨ
na Ninevè tì ɨ fèʼtɨ̀ sɨ̂ àŋena na ma yeyn meyn àwo abɨ-a kì a àŋena nɨn môm.”

1 samuel

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

 “Atem à kema nɨn saŋlɨ̂ sɨ̂ và a Bôbo Fɨyini,
Ma tɨm meyn yɨ sɨ adyaʼ nɨ̀ và a Bôbo.”
Mà sɨ kelɨ ìwo sɨ bè sɨ̂ mbàynɨ̀ semsɨ lvɨ̂yn.
Mɨ n-saŋlɨ-à bòmta wà lìsì meyn ìwumi sɨ a ma atu…

We’d love to hear from you!

Get in touch with the project!

the Kom Bible project

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ 1

1) A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2) A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

 “Atem à kema nɨn saŋlɨ̂ sɨ̂ và a Bôbo Fɨyini,
Ma tɨm meyn yɨ sɨ adyaʼ nɨ̀ và a Bôbo.”
Mà sɨ kelɨ ìwo sɨ bè sɨ̂ mbàynɨ̀ semsɨ lvɨ̂yn.
Mɨ n-saŋlɨ-à bòmta wà lìsì meyn ìwumi sɨ a ma atu…