New Release

Ŋwàʼlɨ̀ 1 Samwèl

1 Ghɨ bzɨ Samwèl

1 Wùl ɨ̀lvì nɨn læ meyn nà ghɨ izɨyn i ŋweyni ghɨ Elkanà. Wu nà n-chî a ntèʼ Lamà ilaʼ ili atu kfɨ̀yn ghɨ toŋtɨ̂ na Efɨ̀lèm. Wu nà n-ghɨ wâyn Jèlohàm, Jèlohàm ɨ ghɨ wâyn Elihù, Elihù ɨ ghɨ wâyn Tohù, Tohù ɨ ghɨ wâyn Zuf ilaʼ nâ ghè. 2 Elkanà nà n-kelɨ ghɨ̀ki ghɨ̀bò, a ghɨ Hàna ŋêyn Bèninà. Bèninà nà n-kelɨ woyn mɨtì Hàna kelɨ wi.

3 A nà n-ghɨ mɨ a bêŋ ìkà Elkanà ɨ koʼ a Shilò sɨ koʼsɨ Bôbo Fɨyini sɨ fì sɨ fu ifu sɨ̂ ŋweyn. A nà n-ghɨ ɨtuʼ nâ ghè, ngàŋsɨ ndô Fɨyini sɨ ghɨ woyn Eli, ghɨ toŋtɨ̂ àŋena na Ofɨ̀nì ŋêyn Fineghàs. 4 Elkanà nà n-fu ìfu sɨ̂ Bôbo nô mɨ ɨlvɨ gha, wu fu ɨlwêʼ ɨ nyâm ɨlvi sɨ̂ wî ŋweyn Bèninà ŋêyn woyn ŋweyn ghɨlûmnɨ̀ nɨ ghɨki nô ghɨ̀jɨ̀m. 5 Wu nà n-kôŋ wî ŋweyn Hàna nô ajûŋ nô mɨ ta Bôbo nà n-ghɨ bula wù fu woyn sɨ̂ ŋweyn ɨ̀ nì wu fu kɨ nô àlêʼ a nyam a ghaʼnɨ-a sɨ̂ ŋweyn.

More Published Books

Scroll to Top