New Release

Ŋwàʼlɨ̀ Jona

1 Jonà ɨ chas gyâ Bôbo Fɨyini

1 À n-læ meyn nà ghɨ achi ali-a Bôbo Fɨyini ɨ taŋi sɨ̂ Jonà ɨ wâyn Amìtây ɨ bè na, 2 “Lu kɨ lvɨ̂yn ɨ ndù a ntèʼ ìghaʼnɨ ghè a ghɨ n-toŋtɨ na Ninevè tì ɨ fèʼtɨ̀ sɨ̂ àŋena na ma yeyn meyn àwo abɨ-a kì a àŋena nɨn môm.” 3 Ta Bôbo tàŋi tî Jonà ɨ nà sɨ leʼ ŋweyn ɨ kwo lù ɨ nà ndû dzɨ a Tashìsh. A nà n-ghɨ ta wù kàlì chem a Jobà wu yeyn ngùʼ ighaʼnɨ ìlì yi ndû a Tashìsh ɨ làʼ ɨ zɨ ateyn ɨ lù ŋêyn ghelɨ ateyn kfâʼ kɨ na yi n-leʼ Bôbo. 4 Bôbo Fɨyini ɨ tum afyef ato ali-a kɨ nà chwô a jvâ ìghaʼnɨ nâ ghê a ngùʼ nâ zɨ̀ nà n-jelɨ̀ ateyn. Afyef nâ kì ɨ nèʼ ngùʼ àteyn nô sɨ a ŋaŋ yi nà sɨ kɨŋ sɨ sàʼtɨ̀. 5 Ghelɨ ghì a ghɨ nà n-ghɨ a ngùʼ afu nô ghɨ̀jɨ̀m ɨ nà sɨ fâyn nô sɨ a ŋaŋ. Nô mɨ ndà ɨ nà sɨ dzɨ̂ kɨ sɨ̂ fɨyini fɨ ŋweyn fɨ na fɨ gamtɨ. Àŋena nà n-jêm tì fvɨsɨ̀ ɨ̀fwo sɨ a ngùʼ mâʼ a jvâ ta ka yì nyaŋsɨ. Ghɨ nà n-luŋlɨ̂ mɨtì ma Jonà ni meyn zɨ ndù nô antêynɨ̀ ngùʼ ɨ̀ nyìŋì afu, mbuni sɨ bemnɨ sɨ lisɨ ku ŋweyn

More Published Books

Scroll to Top