Ruth1:16-17

Memory Verses From the Book of Ruth

Elimelèk ɨ ndù ilaʼ i Muwàb ŋêyn ìsas i ndo nɨ̀ ŋweyn i 1-2 À nà n-ghɨ ɨtuʼ ɨ fɨli, jæ ta ka tɨfôyntɨ̀ zɨtɨ nà saʼ Isìlæ̀, jèŋ î lì ɨ ku. Wul ɨ̀ ndô Efɨ̀là ɨ̀lvì, izɨyn i ŋweyn ɨ ghɨ Elimelèk, wu chî a ntèʼ Betɨ̀làhêm ilaʼ i Judà, ɨ lù sɨ […]

Memory Verses From the Book of Ruth Read More »