Ibzɨ i Jisòs – The Birth of Jesus

Ibzɨ i Jisòs

1 A nà n-ghɨ kɨmɨ ɨtu’ nâ ghè, Àgusitùs ɨ fòyn Rome ɨ fvɨ̀sɨ̀ ìsa’ i li na ghɨ nya’ nô mɨ ìzɨyn i nda.

2 Azɨyn nâ kèynà nɨn ghɨ akî a ghɨ n-læ nyà’ sɨ asɨ kɨ̀ ta Kìlinùs ko’ sɨ a bò ntè’ a Silìyà.

3 Nô mɨ ndà ɨ kasi ndù a àŋena ila’ sɨ nyà’ iyi ŋweyn izɨyn i.
4-5 Josèf ɨ fvɨ̀ sɨ a ntè’ Nazalèt a Galìlî ɨ ko’ a Betɨ̀làhêm a Jùdiyà ma a ti a ntè’ nɨ̀ fòyn Devìt bòm ta wù nà n-ghɨ wul ìsas i ndo nɨ̀ Devìt. Wù na n-ndû sɨ nyà’ azɨyn a ŋêyn Mèli ta wu nà n-ndû sɨ a wi. A ghɨ tì Mèli ghɨ ɨlvâ.

6 A nà sɨ ghɨ ta àŋena bu ghɨ kɨ afu, ɨlvɨ kfeyn ta ka wù bzɨ.

7 Wu bzɨ wayn ngòyn nɨ̀ ŋweyn, a ghɨ wayn lûmnɨ̀, ɨ lɨmtɨ ŋweyn nɨ̀ ɨ̀byâs ɨ ndzɨsɨ ɨ nyɨ̀ŋsɨ̀ ŋweyn a fɨ̂kɨ̀ ghê a nyamsɨ nà n-yɨ ateyn bòm ta alê’ a nà n-bu ghɨ wi a ndo ghè a ghelɨ ghɨ jelɨnɨ nà n-gvî chi ateyn.
Nchìsɨ Fɨ̂yìnìsɨ̀ ɨ fè’tɨ̀ ntûm wàyn sɨ̂ nchìsɨ bzɨsɨ

8 A nà n-ghɨ kɨmɨ achi nâ ghè, nchìsɨ bzɨ sɨ lisɨ ghɨ abàs ila’ nâ ghè, chî bzɨsɨ àŋena ɨtwa’ nɨ̀ntu’.

9 Kɨ̀ têyn, nchì Bôbo ì lì ɨ fvɨ̀ a àŋena ikè’, ibayn i gha’nɨ-i nɨ̀ Fɨ̀yìnì fɨ jɨŋ kali àŋena, àŋena nà fâyn nô sɨ a ŋaŋ.

10 Nchì Bôbo nâ zɨ̀ ɨ bè sɨ̂ àŋena na, <<Ka yì fayn, mɨ n-gvî nɨ̀ ntum ì jùŋ sɨ̂ zɨ̀, yi ghɨ sɨ fu isaŋlɨ sɨ̂ ghelɨ ghɨ̀ jɨ̀m.

 

The Birth of Jesus

1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world.

2 (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.)

3 And everyone went to his own town to register.

4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David.

5 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.

6 While they were there, the time came for the baby to be born,

7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn.
The Shepherds and the Angels

8 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.

9 An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.

10 But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. 

11 Ghɨ bzɨ meyn Mbœ̀sɨ̀ sɨ̂ zɨ̀ layn a nte’ nɨ̀ Devìt, a ghɨ Bôbo vzɨ̀ a ghɨ chò’ meyn lèm.

12 Ɨyêyn nɨ̀n ghɨ nchwæ sɨ̂ zɨ̀. Wayn àteyn nɨn ghɨ ma ghɨ lɨ̀mtɨ nɨ̀ ɨ̀byâs ɨ ndzɨsɨ ɨ̀ nyɨ̀ŋsɨ̀ a fɨ̂kɨ̀ ghê a nyamsɨ nɨn yɨ ateyn.>>

13 Kɨ̀ sɨ ɨlvɨ, anôyn a nchìsɨ Fɨ̀yìnì a li-a ɨ gvi kfeynsɨ ɨ nà sɨ ko’sɨ̂ Fɨ̀yìnì bê na:

14 <<Iko’sɨ i Fɨ̂yìnì nɨn chem nô alè’ a ngaŋtɨnɨ-a iyvɨ,
mbôynɨ̀ ɨ ghɨ a nse sɨ̂ ghelɨ ghì a wù n-kôŋ!>>

15 Nchìsɨ Fɨ̂yìnì nâ sìsɨ̀ ɨ visi àŋena ɨ kasi ko’ sɨ iyvɨ, àŋena dù’ì ɨ na sɨ bê kɨ sɨ a àŋena ngeŋsɨ na, <<Ghesɨ̀nà dyaŋ a Betɨ̀làhêm yeyn iwo yèynì a yi gàyn, Bôbo nî na ghesɨ̀nà keli têyn.>>

16 Àŋena taŋi tì ɨ làli kɨ lali ɨ lu ndu yeyn Mèli ŋêyn Josèf nɨ̀ wàyn, wu nyɨŋ a fɨ̂kɨ̀.

17 Àŋena yeyn tî ɨ fè’tɨ̀ ìwo zɨ̀ a nchì Fɨ̀yìnì nì bè sɨ̂ àŋena kûm wayn nâ wèyn.

18 A nà yvɨ nô mɨ ndà iwo zɨ̀ a nchìsɨ bzɨ nâ sìsɨ̀ bè, wu nà kayn kɨ kayn.

19 Mɨtì Mèli bosi lèm àwo nâ kèynà a ŋweyn ikfà’tɨ̀, kɨ faŋ kɨ faŋ.

20 Nchìsɨ bzɨ sìsɨ̀ ɨ kasi lù ɨ nà ko’sɨ̂ Fɨ̀yìnì fî tɨm tɨ̀kfɨm sɨ̂ nfeynfɨ kûm àwo kì a àŋena nà n-sɨ ghɨ ma ghɨ yeyn meyn fì yvɨ, kɨ̀ ta ghɨ nì bè sɨ̂ àŋena.

11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is Christ the Lord.

12 This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”

13 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying,

14 “Glory to God in the highest,
and on earth peace to men on whom his favor rests.”

15 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Letʼs go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.”

16 So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger.

17 When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child,

18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.

19 But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart.

20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top