New Release

Ŋwàʼlɨ̀ 2 Samwèl

1 Devìt ɨ yvɨ na Sôl kfɨ meyn

1 Sôl nɨ̀n læ se sɨ kfɨ ma Devìt ndu meyn tɨm yɨ ghelɨ Amalèk ɨ̀ kàsî kfa chi a ntèʼ Ziklàg sɨ a mɨ̂chi ɨ̀mbò. 2 A nà sɨ ghɨ a mɨ̂chi ɨ̀ntal, wùl ɨlvì ɨ gvì ma wù lù aleʼ ghè a Sôl ŋêyn sugyèʼsɨ̀ ŋweynsɨ nɨ̂n læ ndu ɨ bɨ̀ ateyn ɨ nà fvɨ̂ tɨm ìwoŋ, ndzɨsɨ ghɨ a ŋweyn ɨwùyn ma sɨ baytɨ meyn, atu a ghɨ kɨ abɨ̂l abɨ̂l. Wu gvì ɨ chem asɨ nɨ̀ Devìt ɨ tɨm alvɨ a nse sɨ ngɨmlɨ ŋweyn.

3 Devìt ɨ bɨf sɨ̂ ŋweyn na, “Wà lù wo dzɨ a?” Wu bè na, “Mà lèʼ alèʼ ghè a sugyèʼsɨ Isìlæ̀ sɨ̀ ti ndù bɨ̀ ateyn ɨ̀ nà fvɨ̂ tɨm ighoŋ.”

4 Devìt ɨ bɨf sɨ̂ ŋweyn nâ, “Awo nɨn ghɨ ti-a? Saʼgha nɨn ghɨ na gha a?”

More Published Books

Scroll to Top