New Release

Ŋwàʼlɨ̀ Nzɨ̀tɨ

1 Nzɨ̀tɨ

1 A n-læ nà ghɨ a nzɨ̀tɨ Fɨyini fɨ ɨ faytɨ ìyvɨ nɨ̀ nse. 2 A ghɨ tì mbzɨ ɨ ghɨ kɨ iyum, ɨlwêʼ ɨ bɨm ghɨ kɨ tèyn, abe-a fɨmà, ma mû luyn meyn kɨ̀ ɨlwêʼ ɨ̀jɨ̀m, Ayvɨs a Fɨyini-à ɨ jêl atû àteyn.

3 Fɨyini fɨ taŋi ɨ bè na, “Ibayni na ghɨ.” Ibayni ɨ gvì. 4 Fɨyini fɨ yeyn ibayn ateyn ɨ nà saŋlɨ-à, ɨ gwòsɨ̀ ìbayn nɨ̀ àbe afɨmnɨ-a, 5 ɨ toŋtɨ ìbayn na, “Nɨ̀nchuè” ɨ toŋtɨ àbe afɨmnɨ-a na “Nɨ̀ntuʼ.” Ɨtuʼ ni kfa jɨ ɨ læ bɨs layn, a nà ghɨ àchi akɨ asɨ-a

6-7 Fɨyini fɨ ɨ fi taŋi ɨ bè na, “Ayemi-a na ghɨ gwôsɨ̀ mu ɨlweŋ ɨ̀bwò ta ka ɨ̀nlì na ghɨ iyvɨ, ɨ̀nlì ɨ ghɨ a nse.” Yi nà ghɨ kɨ tì. À ti ta Fɨyini fɨ nɨn læ faytɨ ayemi kì a kɨ n-gwôsɨ̀ mu mzɨ̀ a mɨ̀ n-ghɨ iyvɨ nɨ ɨmzɨ̂ a mɨ̀ n-ghɨ a nse, 8 ɨ toŋtɨ àyemi ateyn na, “Iyvɨ.” Ɨtuʼ ni kfa jɨ, ɨ læ bɨs layn a nà sɨ ghɨ ànkùmtɨ̀ achi.

More Published Books

Scroll to Top